Up-date 25.03.2022: Raport final concurs – Click AICI…

Up-date 24.03.2022: Rezultat interviu – Click AICI…

Up-date 21.03.2022: Proces-verbal selectie dosare – Click AICI…

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs, în vederea ocupării postului de manager proiect pe perioadă de 10 luni, 84 ore/lună, pe durata implementării proiectului ”Etică, transparenţă şi integritate în Primăria Municipiului Mangalia”, post în afara organigramei, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 325/2018, O.U.G. nr. 130/2020 şi a Dispoziţiei nr. 1172/2020 privind aprobarea Procedurii de recrutare și selecție a personalului contractual angajat pe posturi în afara organigramei pe durată determinată, pe durata implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate de Primăria Municipiului Mangalia.

            Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– absolvent de studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență sau echivalenta;

– experienţă în  management – 3 ani.

            Aptitudini necesare ocupării postului:

– bune abilităţi interpersonale şi în comunicare;

– capacitate de organizare a muncii şi timpului propriu;

– spirit de iniţiativă/ capacitate de organizare a muncii în echipă.

            Responsabilităţi:

– Coordonează implementarea proiectului în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse;

-Realizează managementul proiectului: organizarea şi planificarea activităţilor, monitorizare şi iniţierea de masuri corective, raportare intermediară şi finală, managementul riscurilor, managementul calităţii;

– Reprezintă proiectul în relaţie cu finanţatorul, furnizorii şi alte părţi ale proiectului;

– Alocă sarcinile, stabileşte rezultate intermediare (defalcate din rezultatele proiectului);

– Asigură relaţionarea eficientă cu departamentele/poziţiile din organizaţie;

– Revizuieşte planul de implementare a proiectului şi realizează corecţiile necesare;

– Organizează şi implementează un sistem intern eficient de monitorizare a performanţelor individuale a membrilor echipei;

– Controlează performanţa şi rezultatele parţiale atinse şi ia măsurile necesare;

– Verifică sistemul de raportare financiară şi execuţia bugetului;

– Monitorizează contractele de achiziţii.

            Dosarele candidaţilor se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, în perioada 07.03.2022 – 18.03.2022, de luni până joi, între orele 08:00 – 16:00, respectiv vineri între orele 08:00 – 14:00, e-mail: secretariat@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Stoicescu Șeila, telefon: 0241/751060,  fax: 0241/755606, şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere în procesul de recrutare şi selecţie (formular de la secretariatul comisiei);

b) curriculum vitae (model Europass);

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, după caz;

e) cazierul judiciar;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

            Copiile actelor din dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei sau în copii legalizate.

            Etapele desfăşurării  procedurii de recrutare şi selecţie:

            Etapa I – constă în verificarea eligibilităţii dosarelor depuse de către candidaţi. Pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul trebuie să conţină toate documentele solicitate şi să îndeplinească condiţiile obligatorii din anunţul de recrutare şi selecţie.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului.

            Etapa a II-a constă în susţinerea interviului care se realizează conform planului de interviu, întocmit de comisia de recrutare şi selecţie în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) iniţiativă şi creativitate.

În cadrul interviului vor fi testate:

– cunoştinţe despre metodologia de implementare a proiectelor finanţate din fonduri publice;

– cunoştinţe referitoare la activităţile din proiect şi prezentarea propriei viziuni asupra implementarii proiectului (pentru pregătirea prezentării, Primăria Municipiului Mangalia oferă candidaţilor selectaţi acces la descrierea proiectului).

Pentru proba interviu punctajul maxim este de 100 de puncte.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.

Rezultatele interviului se face prin specificarea punctajului al fiecărui candidat, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor sau a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie:

Etapa I:

07.03.2022 – 18.03.2022 – Depunerea dosarelor

21.03.2022 – Verificarea eligibilităţii dosarelor depuse de candidaţi şi publicarea rezultatelor

22.03.2022 – Depunerea contestaţiilor

23.03.2022 – Soluţionarea contestaţiilor

Etapa a II a:

24.03.2022, ora 11:00 – Susţinerea interviului şi publicarea rezultatelor

25.03.2022 – Depunerea contestaţiilor

28.03.2022 – Soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatului final

DISTRIBUIȚI