ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI NUMĂR DE 7 (ȘAPTE) SPAȚII CU DESTINAȚIA DE BIROURI, SITUATE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA, CLUB NAUTIC CALLATIS, STR. PORTULUI, NR. 82 C, JUDEȚUL CONSTANȚA

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Municipiului Mangalia, cu sediul în Mangalia, Șoseaua Constanței, nr. 13, jud. Constanța, Cod fiscal 4515255, telefon 0241/751060, fax 0241/755606, e-mail: secretariat@primaria.mangalia.ro
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

            – biroul nr. 6 – parter, în suprafață de 26,20 mp, situat în Municipiul Mangalia, Club Nautic Callatis, str. Portului, nr. 82C, jud. Constanța, nr. CF 111449, nr. Cadastral 111449 – C2.

            – biroul nr. 8 – parter, în suprafață de 23,40 mp, situat în Municipiul Mangalia, Club Nautic Callatis, str. Portului, nr. 82C, jud. Constanța, nr. CF 111449, nr. Cadastral 111449 – C2.

            – biroul nr. 16 – parter, în suprafață de 22,70 mp, situat în Municipiul Mangalia, Club Nautic Callatis, str. Portului, nr. 82C, jud. Constanța, nr. CF 111449, nr. Cadastral 111449 – C2.

            – biroul nr. 17 – parter, în suprafață de 21,00 mp, situat în Municipiul Mangalia, Club Nautic Callatis, str. Portului, nr. 82C, jud. Constanța, nr. CF 111449, nr. Cadastral 111449 – C2.

            – biroul nr. 3 – etaj 1, în suprafață de 26,20 mp, situat în Municipiul Mangalia, Club Nautic Callatis, str. Portului, nr. 82C, jud. Constanța, nr. CF 111449, nr. Cadastral 111449 – C2.

            – biroul nr. 4 – etaj 1, în suprafață de 21,30 mp, situat în Municipiul Mangalia, Club Nautic Callatis, str. Portului, nr. 82C, jud. Constanța, nr. CF 111449, nr. Cadastral 111449 – C2.

            – biroul nr. 5 – etaj 1, în suprafață de 23,30 mp, situat în Municipiul Mangalia, Club Nautic Callatis, str. Portului, nr. 82C, jud. Constanța, nr. CF 111449, nr. Cadastral 111449 – C2.

     Spațiile mai sus menționate aparțin domeniului privat, închirierea spațiilor se face în baza H.C.L. nr. 82/24.03.2022 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se pune la dispoziția persoanei interesate, care a înaintat o solicitare în acest sens, pe suport de hârtie.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Registratură Informații Cetățeni  din cadrul autorității contractante Municipiului Mangalia, Șoseaua Constanței, nr. 13, jud. Constanța.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 100 lei/ exemplar, se achitată în numerar la casieria autoritații contractante Municipiului Mangalia din Mangalia, șos. Constanței, nr. 13.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.05.2022, ora 16,00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită pentru depunerea ofertelor :02.06.2022, ora 10,00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiului Mangalia, Șoseaua Constanței, nr.13, Biroul Registratură Informații Cetățeni.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.

  1. Data și locul la care se va deșfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 02.06.2022, ora 12.00, la sediul Municipiului Mangalia, din Mangalia, șos. Constanței, nr. 13, sala de consiliu.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Constanța, Constanța, str. Traian nr. 31, jud. Constanța, telefon 0241606597, fax 0241617413 email: tr-ct-contencios-reg@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.05.2022.