Anunț licitație privind închirierea unui nr. de 5 spații cu destinația de restaurante, cofetării, cafenele sau baruri, situate în municipiul Mangalia, str. Republicii – șoseaua Constanței, județ Constanța

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/ sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 13, Mangalia, judeţul Constanța, telefon 0241751060, fax 0241755606, email secretariat@primaria.mangalia.ro.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: – spațiul comercial nr. 1, în suprafață utilă de 33, 3 mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. Republicii nr. 1, bl. 1, parter, ap. spațiul nr. 2, județul Constanța, nr. CF 100883- C1- U5, nr. cadastral 100883- C1- U5. – spațiul comercial nr. 2, în suprafață utilă de 30, 4 mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. Republicii nr. 3, bl. 2, parter, ap. spațiul nr. 1, județul Constanța, nr. CF 100361- C1- U7, nr. cadastral 100361- C1- U7. – spațiul comercial nr. 3, în suprafață utilă de 91 mp, situat în Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 4, bl. 3, parter, ap. spațiul nr. 1, județul Constanța, nr. CF 101816- C1- U13, nr. cadastral 101816- C1- U13. – spațiul comercial nr. 4, în suprafață utilă de 83 mp, situat în Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 7, bl. 7, parter, ap. spațiul nr. 3, județul Constanța, nr. CF 106244- C1- U7, nr. cadastral 106244- C1- U7. – spațiul comercial nr. 5, în suprafață utilă de 26, 6 mp, situat în Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 7, bl. 7, parter, ap. spațiul nr. 1, județul Constanța, nr. CF 106244- C1- U6, nr. cadastral 106244- C1- U6.

    Spațiile mai sus menționate aparțin domeniului privat al Municipiului Mangalia, închirierea spațiilor se face în baza H. C. L. nr. 226/ 14. 09. 2022 și O. U. G. nr. 57/ 03. 07. 2019.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se pune la dispoziția persoanelor interesate, care au înaintat o solicitare în acest sens, pe suport de hârtie.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Urmărire Contracte din cadrul autorității contractante Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței, nr. 13, jud. Constanței.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O. U. G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ: 200 lei/ documentație, se achită în numerar la casieria autorității contractante.

3.4. Data- limită pentru solicitarea clarificarilor: 20/ 03/ 2023, ora 16. 00.

  1. Informații privind ofertele:

      4.1. Data- limită de depunere a ofertelor: 28/ 03/ 2023, ora 16, 00.

      4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 13, Biroul Registratură Informații Cetățeni.

      4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original pentru fiecare spațiu pentru care licitează.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 30/ 03/ 2023, ora 12. 00, la sediul Municipiului Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 13, sala de consiliu.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/ sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunal Constanța, Constanța, str. Traian nr. 31, județ Constanța, telefon 0241606597, fax 0241617413, email: tr-ct-contencios-reg@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 28/ 02/ 2023.Bottom of Form